نانو متریال

از دستاوردهای اخیر، تولید مواد با دانه ها، فیلم ها و کامپوزیت های دارای ذراتی است که اندازه های آنها در حد ۱۰۰ میلی متر است. این مواد نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ مورد مطالعه قرار گرفت و اغلب به نام نانو متریال نامیده می شود.

خواص نانو متریال چیست ؟

نانو متریال خواصی دارند که اغلب نسبت به خواص مواد سنتی و تجارتی موجود دارای برتری است. این خواص عبارتند از :

نانو متریال مناسب برای کاربردهای سازه ای (حمل بار) و غیره سازه ای، همراه با خواص منحصر به فرد الکتریکی، مغناطیسی و نوری.

نانو متریال

عناصر نانو متریال چیست ؟

یک نانو متریال می تواند هر ترکیبی از عناصر شیمیایی داشته باشند. از جمله این ترکیب های بسیار مهم کار بایدها، نیترایدها، فلزات و آلیاژها، یا پلیمرهای آلی، کامپوزیت های گوناگون است. روش های سنتز این مواد شامل تقطیر گازف سنتز پلاسما، رسوب الکتریکی، سنتز سول – ژل  و آلیاژ سازی مکانیکی یا آسیاب کردن گلوله ای است.

پودر های سنتز شده با فنون مختلف یکجا به صورت مواد حجیم در میآیند که متراکم کردن و تفجوشی یکی از این فنون است.

ساختار پلیمر

نانو متریال با اشکال گوناگون و با نام های بسیار موجودند. برای مثال، مواد نانو کریستالی، نانو استراکچر، نانو فاز، نانو پودر ها، نانو وایر ها، نانو تیوب ها و نانو فیلم ها.

از آنجا که سنتز این محصولات در مقادیر اتمی صورت می گیرد، بنابراین خلوص همگن بودن و یک نواختی آنها به شدت کنترل می شود. در نتیجه، خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آنها را به دقت می توان کنترل کرد.

برخی کاربردهای جاری و بالقوه این مواد قرار زیرند:

مطالب پیشنهادی