انتخاب مایعات فلزی

انتخاب یک مایع فلز کاری ( مایعات فلزکاری ) برای کاربردی معین و قطعه کاری با جنس خاص ملاحظه عوامل چندی را در بر دارد:

هنگام انتخاب یک روغن روانکار، لازم است خواصی از قبیل ویسکوزیته، دما و فشار آن مورد بررسی قرار گیرد.

بازیابی، تبلور مجدد

ویسکوزیته پایین می تواند اثر مخرب چشم گیری داشته باشد و موجب اصطکاک و ساییدگی شود.

وظیفه اصلی یک مایع فلزکاری

وظیفه اصلی یک مایع فلزکاری ( اعم از این که روانکار باشد یا خنک کننده ) باید مد نظر قرار گیرد. مایعات پایه آبی خنک کننده های بسیار کارآمدی اند، ولی به عنوان روانکار، مانند روغن ها کارآمد نیستند.

الف.  رسوبات خطرناک که مانع عملیات ماشینکاری می شود به جای نگذارد.

ب. قطعه کار یاتجهیزات را لکه دار و در آنها خوردگی ایجاد نکنند.

ج. هر از گاهی به خاطر فساد ناشی از رشد باکتری ها، انباشته شدن اکسید ها، براده و نخاله، ساییدگی و تجزیه و خراب شدن در اثر دما و  گذشت زمان بازررسی شوند. حضور ذرات ساییدگی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موجب آسیب سیستم می شود؛ بنابراین بازرسی و تصفیه کامل آنها از این گونه آلاینده ضروری است.

آب کاری برقی

پس از تکمیل عملیات تولیدی، سطوح قطعه کار معمولا رسوبات روانکار همراه خواهد داشت؛ این رسوبات باید پیش از انجام فرآیند بعدی، نظیر جوشکاری یا رنگ کاری زدوده شوند.

زدودن روانکار های پایه روغنی بسیار دشوار تر و هزینه بر تر از مابعات پایه آبی است.

ملاحظات زیست محیطی و بیولوژیکی

ملاحظات زیست محیطی و بیولوژیکی عوامل مهمی در انتخاب، استفاده، بازیافت و دفع زباله نهایی مایع فلزکاری اند.

خطرات بالقوه ( نظیر ورم و التهاب پوست ) ممکن است، هنگام تماس یا استنشاق این مایعات به وجود آید، از این قبیل است قرار گرفتن دراز مدت در معرض مواد سرطان زا.

عملیات پرداخت کاری

دفع نادرست زباله های مایعات فلزکاری ممکن است اثرات نامطلوب بر محیط زیست نیز داشته باشد. برای جلوگیری یا محدود کردن رشد موجودات ذره بینی نظیر باکتری ها، مخمر ها، کپک ها، جلبک ها و ویروس ها، مواد شیمیایی زیست کش به مایعات فلزی افزوده می شود.

مطالب پیشنهادی