الاستومرها ( لاستیک ها )

الاستومرها خانواده بزرگی از پلیمر های غیر متبلورند که دمای تبدیل شیشه ای پایینی دارند. الاستومرها توانایی خاصی در تغییر شکل به الاستیک، بدون پارگی دارند.

نرمند و ضریب الاستیسیته پایینی دارند. واژه الاستومر از واژه های الاستیک و مر مشتق شده است.

الاستومرها

ساختار این پلیمر به شدت گره خورده ( محکم پیچیده شده یا عمل آمده ) است. کش می آیند ولی پس از برداشت شدن بار به شکل اولیه خود بر می گردد.

همچنین می توانند با یکدیگر پیوند عرضی تشکیل دهند؛ بهترین نمونه از این فرآیند ولکانیزاسیون لاستیک با گوگرد در دمای بالاست، که در سال ۱۸۳۹ توسط چالز گودیر اختراع و به نام ولکان ( نام خدای آتش رومی ) نامگذاری شد.

همین که الاستومر پیوند عرضی شد، دیگر نمیتوان آن را دوباره شکل دهی کرد. برای مثال، یک تایر اتومبیل را، که ملکولی غولپیکر است، نمی توان نرم کرده و باز شکل داد.

واژه لاستیک و الاستومر چیست؟

واژه لاستیک و الاستومر اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. به طور کلی، یک الاستومر طبق تعریف عبارت است از ماده ای که پس از برداشته شدن بار بتواند به شکل و اندازه واقعی خود باز گردد.

الاستومرها

یک لاستیک طبق تعریف، ماده ای است که توان بازیابی سریع پس از تغییر شکل های بزرگ را داشته باشد.

سختی الاستومرها، با دورومتر اندازه گیری می شود، با پیوند خوردن عرضی زنجیر های ملکولی افزایش پیدا می کند. انواعی از افزودنی ها نظیر پلاستیک ها را می توان برای ایجاد خواص ویژه، با الاستومر ها آمیخت.

الاستومرها کاربردهای بسیاری دارند. برای مثال، سطوح با اصطکاک بالا و ضد لغزندگی، محافظت در برابر خوردگی و ساییدگی، عایق کاری شوک و ارتعاش.

نمونه های آنها شامل تایرها، شیلنگ ها، لاستیک های دور در و پنجره، دمپایی ها، استرها، گسکت ها، کاسه نمد ها، غلتک های چاپ و کف پوش است.

مطالب پیشنهادی