نورد گرم

نخستین کاهش مقطع یک شمش یا تختال ریخته گری پیوسته، با نورد گرم انجام می شود. همان گونه که در پست های قبل اشاره شده ساختار ریختگی، اغلب دندریتی و حاوی دانه های درشت غیر یکنواخت است.

 این ساختار معمولا ترد است و ممکن است تخلخل هایی داشته باشد. نورد گرم ، بالای دمای تبلور مجدد ساختار ریختگی را به ساختاری کار شده تبدیل می کند.

نورد گرم

این ساختار، دانه های ریز تر و انعطاف پذیری بهتر دارد، که هر دو از شکستن مرزدانه های ترد و از بین رقتن عیوب داخلی، به خصوص تخلخل حاصل می شود.

نورد گرم روشی موثر برای کاهش اندازه دانه در فلزات برای بهبود استحکام و انعطاف پذیری است. ساختار های ریختگی شمش ها یا ریختگی های پیوسته با نورد گرم به ساختارهای کار شده تبدیل می شوند.

نورد گرم

روش های سنتی ریخته گری شمش به سرعت با ریخته گری پیوسته جایگزین می شوند. دما برای نورد گزم اغلب ۴۵۰ سانتی گراد، برای آلیاژ های آلومینیوم، تا ۱۲۵۰ سانتی گراد برای فولاد های آلیاژی و آلیاژهای نسوز تغییر می کند.

محصول نخستین عملیات نورد گرم شمشه یا تختال نامیده می شود . شمشه معموا سطح مقطعی مربع با حداقل طول و تختال معمولا مقطع مستطیلی دارد.

شمشه با نورد شکلی به صورت اشکال سازع ای، نظیر ریل های راه آهن در می آیند و تختال به صورد ورق و صفحات ، نورد می شوند.

نورد کاری سرد در دمای اتاق انجام میگیرد و در مقایسه با نورد گرم ورق تسمه با صافی سطح ( به دلیل فقدان پوسته )، تلرانس های ابعادی ( به سبب عدم حضور گرما ) بسیار بهتر تولید می شوند.

مطالب پیشنهادی