صیقل کاری غلتکی

در صیغل کاری غلتکی، که نورد کاری سطحی نامیده می شود، سطح قطعه با غلتک یا غلتک هایی سخت و به شدت پرداخت کاری شده، سرد می شود.

این فرآیند برای صیغل کاری سطوح مختلف تخت، استوانه اس یا مخروطی به کار می رود. صیغل کاری غلتکی، صافی سطح را با از بین بردن خراش ها، آثار ابزار و چاله ها بهبود می بخشد.

سرامیک شیشه ای

در نتیجه، مقاومت به خوردگی قطعه نیز به این وسیله بهبود می یابد ، زیرا این محصولات خورنده و رسوبات نمی توانند محبوس شوند.

سطوح استوانه ای داخلی با فرآیندی مشابه فرآیند مذکور که ساچمه کاری یا صیقل کاری ساچمه ای نیز نامیده می شود. صیقل کاری می شوند.

در این فرآیند ساچمه ای صاف، کمی بزرگتر از قطر داخلی سوراخ، در امتداد طول آن به درون سوراخ فشرده می شود.

صیقل کاری غلتکی برای اصلاح خواص مکانیکی و صافی سطوح به کار می رود. این فرآیند صیقل کاری را میتوان به تنهایی یا همراه با سایر فرآیند های پرداخت کاری، نظیر سنگ زنی دقیق و لیسه کاری به کاربرد.

همه نوع فلز، اعم از نرم یا سخت را می توان صیقل کاری غلتکی کرد. صیقل کاری غلتکی اغلب برای قطعات سیستم هیدرولیکی، کاسه نمدها، سوپاپ ها، محورهای دوران و گرده روی شفت ها به کار می رود.

سطوح استوانه ای داخلی با فرآیندی مشابه فرآیند مذکور که ساچمه کاری یا صیقل کاری ساچمه ای نیز نامیده می شود. صیقل کاری می شوند.

مطالب پیشنهادی