قد تکون رسالتک بدایه محادثه بناءه

شرکه مبین ماهان شرق الفنیه الهندسیه (إیسامکو)

عنوان المکتب الرئیسی:

طهران،مجمع غرب،طریق دادمان،شارع سبهر،شارع کلبرک ثلاثه،زقاق رضایی،رقم المجمع ١٠۶ ، رقم الدار ١۴

عنوان ورشه العمل:

طهران - ساحه آزادی - ۴ کم من طریق فتح - شارع کرمی - الزقاق الأول - رقم ۱۴